Bạn cần hỗ trợ?

Phân biệt và cách gọi tên sai số của cân phân tích, cân kỹ thuật

Đối với các dòng cân phân tích,cân kỹ thuật các đơn vị sử dụng phổ biến thường là g, mg, kg và tl (lượng- đơn vị cân vàng).

Sai số phổ biến với các dòng cân phân tích, cân kỹ thuật  thường là 0.00001g (5 số lẻ) , 0.0001g (4 số lẻ) , 0.001g (3 số lẻ) , 0.01g (2 số lẻ) , 0.1g (1 số lẻ). Số lẻ theo tên gọi ở đây là các số sau dấu chấm, ví dụ như 0.1g thì sẽ gọi là cân 1 số lẻ.

 

Với các dòng cân bàn sai số thường là 0.001kg (sai số 1g) , 0.002kg (sai số 2g) , 0.005kg (sai số 5g) , 0.01 (sai số 10g) , 0.02kg ( sai số 20g) , 0.05kg (sai số 50g) , 0.1kg (sai số 100g) , 0.2kg (sai số 200g) , 0.5kg (sai số 500g) và tương tự là sai số 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 50kg.
5 số lẻ

Cân phân tích 5 số lẻ ( 0.00001g)

Cân phân tích 4 số lẻ (0.0001g)

Cân phân tích 4 số lẻ (0.0001g)

Cân phân tích 3 số lẻ (0.001g)

Cân phân tích 3 số lẻ (0.001g)

Cân điện tử 2 số lẻ (0.01g)

Cân điện tử 2 số lẻ (0.01g)

Cân điện tử 1 số lẻ

Cân điện tử 1 số lẻ