Bạn cần hỗ trợ?

Bảo hành

Chính sách bảo hành

1.Các điều kiện bảo hành miễn phí

Những sản phẩm được bảo hành miễn phí khi đảm bảo được những điều kiện sau:

2.Các điều kiện bảo hành tính phí

Những sản phẩm không được bảo hành miễn phí:

3.Các trường hợp sửa chữa tính phí

4.Địa điểm bảo hành