Bảo hành

Chính sách bảo hành

1.Các điều kiện bảo hành miễn phí

Những sản phẩm được bảo hành miễn phí khi đảm bảo được những điều kiện sau:

2.Các điều kiện bảo hành tính phí

Những sản phẩm không được bảo hành miễn phí:

3.Các trường hợp sửa chữa tính phí

4.Địa điểm bảo hành